Aktuelles Land wechseln?

Ogólne warunki

SPRZEDAJEMY I WYSYŁAMY

wyłącznie na poniższych warunkach i wyłącznie do firm. Ma to zastosowanie również we wszystkich relacjach biznesowych z naszymi klientami, chyba że pisemnie postanowiono inaczej; ma to zastosowanie również do ustnych umów sprzedaży. Kupujący uznaje niniejsze warunki za wiążące nie tylko dla tej umowy, ale także dla wszystkich przyszłych transakcji i rezygnuje z dochodzenia własnych warunków zakupu. Własne warunki kupującego nie mają umownego zastosowania w przypadku naszego milczenia lub naszej dostawy, ale muszą zostać potwierdzone na piśmie, podobnie jak w przypadku wszelkich innych umów odbiegających, dla każdej indywidualnej transakcji.

1. CENY

Ceny podane w naszych cennikach nie są wiążące i nie stanowią oferty. Uzgodnione ceny nie są wiążące dla powtarzających się zamówień. Opierają się one na poziomach płac i kosztach wdrożenia w momencie zawierania umowy. Jeśli przed datą dostawy nastąpią zmiany, będziemy uprawnieni do odpowiedniego dostosowania naszych cen, jeśli między zawarciem umowy a dostawą upłynie okres dłuższy niż cztery miesiące. Jeśli wzrost ceny wyniesie więcej niż dziesięć procent uzgodnionej ceny, kupujący będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Wszystkie ceny są cenami loco fabryka lub magazyn i podlegają odpowiedniemu ustawowemu podatkowi od wartości dodanej. Dostawy do nabywcy podlegają rozliczeniu kosztów wysyłki i opakowania, chyba że uzgodniono odbiór własny. Specjalne opcje wysyłki (przesyłka ekspresowa, fracht ekspresowy, fracht lotniczy) będą stosowane wyłącznie na żądanie nabywcy i będą również fakturowane oddzielnie.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie faktury muszą zostać opłacone z góry przed wysyłką. Rabaty gotówkowe nie mają zastosowania do takiej kwoty, ponieważ w momencie płatności istnieją roszczenia, dla których termin płatności został przekroczony. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności klient zapłaci odsetki od zaległej kwoty w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu opóźnień w płatnościach. Czeki i weksle, te ostatnie wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu, są akceptowane wyłącznie pod warunkiem zapłaty dyskonta i kosztów bankowych. Nie zakłada się gwarancji terminowego odbioru lub terminowego sprzeciwu. Okoliczności, które negatywnie wpływają na zdolność kredytową kupującego lub stanowią znaczne pogorszenie jego sytuacji finansowej (np. niezrealizowane czeki lub weksle i brak zapłaty wymagalnych należności za już dostarczone towary), uprawniają do wezwania do zapłaty wszystkich faktur za już dostarczone towary i do indywidualnej realizacji zaległych dostaw wyłącznie za zapłatą. Ponadto jesteśmy uprawnieni do cofnięcia prawa do odsprzedaży towarów dostarczonych z zastrzeżeniem własności oraz prawa do windykacji należności. Prawo kupującego do zatrzymania jest wykluczone, o ile nie opiera się na tym samym stosunku prawnym. Potrącenie przez kupującego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne zostało ustalone w sposób bezsporny i prawnie wiążący.

3. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Dostarczone towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych. Kupujący jest upoważniony do odsprzedaży towarów warunkowych w ramach zwykłych transakcji handlowych za gotówkę lub z zastrzeżeniem własności; nie jest on upoważniony do rozporządzania nimi w jakikolwiek inny sposób, w szczególności do przeniesienia w drodze umów zabezpieczenia lub zastawu. W momencie odsprzedaży kupujący przenosi na nas swoje roszczenia wynikające z odsprzedaży towarów warunkowych – w tym odpowiednie roszczenia z weksli – wraz ze wszystkimi prawami dodatkowymi. Akceptujemy tę cesję roszczeń. W przypadku, gdy towary warunkowe zostaną sprzedane przez kupującego po jednej łącznej cenie wraz z innymi towarami, które nie pochodzą od nas, cesja roszczeń nastąpi tylko do kwoty, którą zafakturowaliśmy za towary warunkowe, które zostały uwzględnione w sprzedaży. W przypadku, gdy roszczenia kupującego wynikające z odsprzedaży są zawarte w rachunku bieżącym, kupujący niniejszym przenosi na nas również swoje roszczenia z rachunku bieżącego wobec klienta. Cesja roszczeń następuje do wysokości kwoty, którą zafakturowaliśmy za odsprzedane towary warunkowe. W przypadku zalegania przez kupującego z płatnością lub w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej lub zdolności kredytowej zgodnie z punktem 2 będziemy, niezależnie od wykonywania dalszych praw, uprawnieni do żądania zwrotu towarów warunkowych w celu uzyskania odszkodowania; nie stanowi to odstąpienia od umowy sprzedaży. Kupujący musi zapewnić sprzedawcy dostęp do towarów warunkowych, które nadal znajdują się w jego posiadaniu. Do celów zwrotu kupujący musi przechowywać towary warunkowe oddzielnie od innych swoich towarów i oznaczyć je jako zastrzeżone przez nas. Jesteśmy upoważnieni do bezpośredniej sprzedaży towarów po uprzednim ustaleniu terminu płatności. Zaliczenie towarów zastrzeżonych zostanie dokonane w wysokości otrzymanych wpływów pomniejszonych o koszty realizacji. Jeśli wartość zabezpieczenia przekracza kwotę naszych roszczeń o 20% lub więcej, na żądanie kupującego zwolnimy zabezpieczenie przekraczające nasze żądania. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania nas o dostępie osób trzecich do towarów warunkowych lub scedowanych na nas roszczeń, w szczególności ze względu na środki w toku postępowania egzekucyjnego, oraz do udzielenia nam wsparcia w jakikolwiek sposób na własny koszt podczas interwencji.

4. OKRES DOSTAWY

Terminy dostaw podane w ofertach nie są wiążące. Okres dostawy podany w potwierdzeniu zamówienia rozpoczyna się w dniu pełnego rozliczenia zamówienia. Nie gwarantujemy dotrzymania terminu dostawy, chyba że został on wyraźnie oznaczony na piśmie jako „ustalony termin”. Uzgodniony termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadku działania siły wyższej i innych nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak na przykład powstanie, wojna, blokada, strajk lub zwłoka w dostawie do sprzedawcy i przerwa w działalności. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze kupującego z tytułu zwłoki lub niewykonania umowy mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy można nam udowodnić rażące niedbalstwo lub umyślność.

5. PRZENIESIENIE RYZYKA

Ryzyko przechodzi na kupującego, gdy tylko towary opuszczą magazyn (dotyczy to również sytuacji, gdy uzgodniono fracht opłacony z góry) lub, w przypadku odbioru, gdy tylko towary zostaną przez nas zgłoszone jako gotowe do wysyłki lub odbioru. To samo dotyczy sytuacji, gdy miejsce wysyłki nie jest miejscem wykonania umowy. Wszystkie wysyłki, jak również wszelkie zwroty są dokonywane na ryzyko kupującego.

6. WADY MATERIAŁOWE / ROSZCZENIA Z TYTUŁU WAD

6.1    Oczekiwana jakość i sposób użytkowania są określone w dodatkowych arkuszach (instrukcja obsługi / podręcznik instalacji i arkusz danych). Arkusze te (instrukcja obsługi / podręcznik instalacji i arkusz danych) można pobrać z naszej strony internetowej. Ponadto udostępniamy je naszym klientom na żądanie. Sposób użytkowania oraz jakość/wygląd naszych produktów nie wykraczają poza opisy zawarte w dodatkowych arkuszach (instrukcja obsługi / podręcznik instalacji i arkusz danych). W przypadku wadliwej dostawy, zgodnie z naszym wyborem, w pierwszej kolejności wykonamy kolejne określone świadczenie, tj. naprawę lub dostawę zastępczą.

6.2                   Jeśli i w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa do wypłaty odszkodowania za uzasadnione koszty usunięcia wadliwego produktu i zainstalowania naprawionego lub nowo dostarczonego produktu wolnego od wad, zastrzegamy sobie prawo do udowodnienia w każdym indywidualnym przypadku, czy usunięcie i instalacja mogą być wykonane przez nas w bardziej opłacalny sposób. Jeśli tak, jesteśmy upoważnieni do samodzielnego wykonania tych czynności. Bez uszczerbku dla powyższego zastrzegamy sobie prawo do odmowy odszkodowania, jeżeli usunięcie wadliwego produktu i instalacja naprawionego lub nowo dostarczonego produktu prowadzi do nieproporcjonalnych kosztów.

6.3    Jeżeli późniejsza konkretna realizacja będzie niezadowalająca, kupujący zasadniczo może zażądać obniżenia płatności lub odstąpienia od umowy. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadku marginalnej niezgodności z umową, w szczególności w przypadku wad marginalnych. Niewykonanie późniejszego określonego świadczenia lub dostawy zastępczej jest równoznaczne z odmową późniejszego określonego świadczenia przez nas/wykonawcę z powodu nieproporcjonalności późniejszego określonego świadczenia, jak również nieracjonalności dla zamawiającego/klienta.

6.4    Kupujący musi sprawdzić towar w ciągu trzech dni od jego otrzymania. Wady, które ujawnią się podczas prawidłowej kontroli, należy zgłosić w ciągu 8 dni od dostawy, a nieoczywiste wady lub wady niewidoczne podczas prawidłowej kontroli należy zgłosić w ciągu 8 dni od ich wykrycia, w przeciwnym razie dostarczony towar uznaje się za zatwierdzony zgodnie z umową, a dochodzenie roszczeń z tytułu wad jest wykluczone. Terminowa wysyłka stanowi dotrzymanie tego terminu.

6.5    Kupujący ponosi pełny ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich przesłanek roszczenia, w szczególności samej wady, czasu stwierdzenia wady i terminowego zgłoszenia wady. Wszelkie roszczenia z tytułu wad rzeczy używanych są wykluczone. Jeśli kupujący zdecyduje się na odszkodowanie po nieudanym późniejszym konkretnym wykonaniu, towary pozostaną u kupującego, jeśli można tego rozsądnie oczekiwać. Odszkodowanie będzie ograniczone do różnicy między ceną zakupu a wartością wadliwego przedmiotu. Nie ma to zastosowania, jeśli umyślnie, rażąco niedbale lub nieuczciwie spowodowaliśmy naruszenie umowy. Inne roszczenia odszkodowawcze zależą od punktu 7 niniejszych warunków handlowych poniżej. Okres przedawnienia wszelkich roszczeń kupującego z tytułu istniejącej wady wynosi jeden rok od daty dostawy towaru. Nie ma to zastosowania, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższe terminy zgodnie z par. 438 ust. 1 nr 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (budynki i materiały budowlane), par. 445 b ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (roszczenia regresowe) i par. 634 a ust. 1 nr 2 (wady budowlane) lub w przypadku, gdy obowiązują dłuższe okresy zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Dostawcę, jeśli wada została podstępnie ukryta oraz w przypadku utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia. Wszelkie prawa przedsiębiorcy do regresu również pozostają nienaruszone. Odstąpienie od umowy i obniżenie ceny są wykluczone po upływie terminu przedawnienia. W przypadku, gdy roszczenia pozaumowne z tytułu dostawy wadliwego przedmiotu są sprzeczne z roszczeniami z tytułu wad, powyższe terminy przedawnienia mają również zastosowanie do takich roszczeń pozaumownych.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1    Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenia odpowiedzialności określone poniżej obowiązują również w przypadku czynów niedozwolonych, o ile są one sprzeczne z roszczeniami umownymi.

Roszczenia o odszkodowanie i zwrot kosztów przez kupującego, niezależnie od przyczyny prawnej, w szczególności z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze stosunku umownego i czynu niedozwolonego, są wykluczone.

7.2    Wyłączenie to nie ma zastosowania

  • do wszelkich szkód spowodowanych przez nas umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania;
  • jeśli i w zakresie, w jakim udzieliliśmy gwarancji jakości lub trwałości i wystąpiła szkoda wynikająca z naruszenia gwarancji;
  • jeśli i w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Kupującego w celu usunięcia wadliwego produktu i zainstalowania naprawionego lub nowo dostarczonego produktu wolnego od wad na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  • w przypadkach nieznacznego zaniedbania w odniesieniu do wszelkich szkód wynikających z naruszenia spowodowanego utratą życia, obrażeniami ciała lub utratą zdrowia, a także do wszelkich szkód wynikających z naruszenia przez nas istotnego zobowiązania umownego – z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Istotne zobowiązania to te, które ułatwiają wykonanie umowy i na których klient regularnie polega i może polegać. W przypadku nieznacznego zaniedbania naruszenia istotnego obowiązku nasza odpowiedzialność – z wyjątkiem utraty życia, obrażeń ciała lub utraty zdrowia – jest ograniczona do szkód typowych i możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy lub naruszenia obowiązku.

7.3    Jeżeli kupujący jest kupcem lub przedsiębiorcą, roszczenia odszkodowawcze w przypadku naszego niewielkiego zaniedbania ulegają przedawnieniu, jeżeli nie są dochodzone w postępowaniu sądowym w ciągu 3 miesięcy – po odrzuceniu roszczeń przez nas lub naszą firmę ubezpieczeniową – z odpowiednią informacją dla nas lub naszej firmy ubezpieczeniowej. My lub nasza firma ubezpieczeniowa zwrócimy na to uwagę kupującemu w związku z odrzuceniem roszczeń.

7.4    Niniejsze wyłączenia i ograniczenia mają również zastosowanie do naszej odpowiedzialności za nasze organy, pracowników i agentów, jak również do osobistej odpowiedzialności naszych organów, pracowników i agentów. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty 100 000,- EUR w przypadku szkody spowodowanej rażącym zaniedbaniem naszych agentów, którzy nie są przedstawicielami prawnymi lub personelem zarządzającym.

7.5    Powyższe wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania w zakresie, w jakim ryzyko jest objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto nie mają one zastosowania w zakresie, w jakim roszczenia opierają się na niemieckim kodeksie odpowiedzialności za produkt, jeżeli ponosimy odpowiedzialność za szkody osobowe lub majątkowe wynikające z obowiązkowych przepisów niemieckiego kodeksu odpowiedzialności za produkt.

8. ZWROTY

Zwrot towarów dostarczonych na podstawie umowy jest wykluczony, chyba że postanowiono inaczej na piśmie. Jesteśmy uprawnieni do dokonania zwrotu pod warunkiem uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

9. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec. Jeśli kupujący jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub publicznym majątkiem odrębnym, wyłączną jurysdykcją dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy, w tym procedur wekslowych i czekowych, jest Hamburg w Niemczech. To samo ma zastosowanie, jeśli kupujący nie ma właściwego sądu w Niemczech lub jeśli miejsce zamieszkania lub zwyczajowe miejsce zamieszkania w momencie wszczęcia postępowania nie są znane. Jesteśmy jednak również uprawnieni do wszczęcia postępowania przed sądem właściwym dla nabywcy. Jeśli klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, miejscem wykonania dostawy, płatności i roszczeń z tytułu wad jest Ahrensburg w Niemczech. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy uchylenia niniejszej klauzuli. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków sprzedaży i płatności okażą się nieskuteczne lub niekompletne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień lub umowy zawartej z klientem. Nieskuteczne lub niekompletne postanowienia zostaną zastąpione lub uzupełnione takimi postanowieniami, które są najbliższe celowi nieskutecznych lub niekompletnych postanowień.

 

Obowiązuje od 02.2018