Aktuelles Land wechseln?

Warunki gwarancji ESYLUX GmbH

ESYLUX GmbH, An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg, Niemcy (dalej „ESYLUX”) udziela następującej gwarancji producenta klientom będącym przedsiębiorcami. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spółka osobowa, która w momencie zakupu działa w ramach swojej działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

I. Treść i przedmiot gwarancji
Niniejsza gwarancja producenta ma zastosowanie do produktów od dnia 1 stycznia 2018 r. Decydujące znaczenie ma zawarcie umowy zakupu z firmą ESYLUX. W przypadku produktów zakupionych po dniu 1 stycznia 2018 r., których instrukcja obsługi zawiera warunki gwarancji odbiegające od niniejszych warunków gwarancji, niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie, jeżeli i w zakresie, w jakim są one korzystniejsze dla klienta niż warunki gwarancji zawarte w instrukcji obsługi.

Wszystkie produkty ESYLUX spełniają najwyższe standardy jakości. W związku z tym ESYLUX gwarantuje, że produkty oznaczone marką „ESYLUX”, które zostały zakupione przez klienta od ESYLUX, od firmy dystrybucyjnej ESYLUX lub od dealerów, którzy otrzymali produkty od ESYLUX lub od firmy dystrybucyjnej ESYLUX, są wolne od wad produkcyjnych i materiałowych, jeśli są używane zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji.

Okres gwarancji zależy od danej serii produktów i jest wskazany na stronie internetowej www.esylux.com na odpowiedniej stronie produktu, jak również w karcie produktu, którą można tam pobrać.

Gwarancja pokrywa wyłącznie wady materiałowe, konstrukcyjne lub produkcyjne. Gwarancja charakteryzuje się tym, że klient może zarejestrować wady nawet po wygaśnięciu ustawowej i/lub umownej odpowiedzialności za wady materiałowe. Wydłużenie w czasie „odpowiedzialności za wady” nie oznacza jednak, że klient uzyskuje prawa wobec ESYLUX wynikające z gwarancji, które rozszerzają odpowiedzialność za wady materiałowe ESYLUX.

Gwarancja jest ważna tylko pod następującymi warunkami

 1. Produkty są używane zgodnie z określonymi specyfikacjami produktu i zastosowania (w szczególności zgodnie z arkuszem danych, broszurą produktu, etykietą produktu itp.).
 2. Produkty zostały zainstalowane i uruchomione w sposób profesjonalny (zgodnie z instrukcją instalacji dostarczoną wraz z produktem).
 3. Usługi serwisowe, takie jak aktualizacje oprogramowania lub ulepszenia funkcjonalne, są wykonywane wyłącznie przez firmę ESYLUX lub stronę trzecią wyznaczoną przez firmę ESYLUX.
 4. Dopuszczalne wartości graniczne temperatury, napięcia, wilgotności powietrza i środowiska zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi lub wymaganiami specyficznymi dla produktu nie zostały przekroczone.
 5. Produkt nie jest narażony na żadne niezamierzone obciążenia mechaniczne i/lub chemiczne.

II. Dodatkowe informacje na temat produktów LED
Dodatkowe informacje na temat produktów LED: W odniesieniu do produktów LED, spadek strumienia świetlnego do wartości 0,6% / 1000 godzin pracy odpowiada aktualnemu stanowi techniki i nie pokrywa go gwarancja. Tolerancja kolorów modułów LED nie jest pokrywana gwarancją producenta. W przypadku nowych modułów LED strumień świetlny i moc podlegają tolerancji +/-10%. Wszystkie istotne dane techniczne są wymienione w specyfikacji produktu i zastosowania (w szczególności zgodnie z arkuszem danych, broszurą produktu itp.). W odniesieniu do kolejnych dostaw produktów LED mogą wystąpić odchylenia właściwości świetlnych od oryginalnych produktów wynikające z postępu technicznego, a także ze zmianą strumienia świetlnego i barwy światła produktów związaną z użytkowaniem.

III. Czego nie pokrywa gwarancja?
Gwarancja nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

 1. Wszystkie koszty dodatkowe poniesione w związku z usuwaniem usterek (usuwanie usterek objętych gwarancją; takich jak koszty instalacji i demontażu, transportu wadliwego i naprawionego lub nowego produktu, utylizacji, czasu podróży i transportu, urządzeń dźwigowych, rusztowań); koszty te ponosi klient;
 2. Części zużywające się, takie jak wszystkie standardowe lampy, baterie i dyski twarde; komputery i serwery zawierające dyski twarde lub mechaniczne części zużywające się;
 3. Części plastikowe, np. z poliwęglanu, o ile ulegną one odbarwieniu lub staną się kruche w wyniku naturalnego procesu starzenia;
 4. Ustawienia lub parametryzacja systemów, które zmieniają się z powodu zużycia, zmęczenia lub zabrudzenia;
 5. Błędy produktu spowodowane błędami oprogramowania, bugami, wirusami itp;
 6. Od czasu do czasu niezbędne usługi, takie jak ponowne uruchomienie, aktualizacje oprogramowania itp;
 7. Szkody lub straty transportowe, ponieważ dostawa do klienta nie jest obowiązkiem umownym ESYLUX;
 8. Szkody spowodowane wadliwym połączeniem elektrycznym, za które ESYLUX nie ponosi odpowiedzialności;
 9. Awarie produktu, które zostały już usunięte w ramach odpowiedzialności umownej lub ustawowej za wady (rękojmia) poprzez wymianę, naprawę lub obniżenie ceny.

Jeżeli klientowi przysługują prawa zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy ESYLUX (zob. sekcja VIII. niniejszych warunków gwarancji), które wykraczają poza wyżej wymienioną treść gwarancji, prawa te pozostają nienaruszone, tj. klient może je oczywiście egzekwować.

IV. Kiedy gwarancja wygasa?
Gwarancja wygasa, jeżeli

 • produkty podlegają zmianom, naprawom, pracom serwisowym lub usuwaniu usterek przez klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody ESYLUX;
 • produkt jest użytkowany w sposób niewłaściwy, nieodpowiedni lub z naruszeniem wymogów zawartych w instrukcji obsługi, w szczególności w przypadku dokonania samodzielnych modyfikacji lub zmian w produkcie lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z akcesoriów, części uzupełniających lub zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami firmy ESYLUX;
 • produkt jest podłączony do wadliwego przyłącza elektrycznego. Dzieje się tak w szczególności w przypadku nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

V. Zgłoszenie gwarancyjne. Co należy zrobić?
Jeśli klient uważa, że konieczne jest zgłoszenie gwarancyjne, musi zgłosić przypadek gwarancyjny w ciągu 30 dni (decydujące jest wysłanie powiadomienia) od wykrycia wady przez klienta do firmy ESYLUX lub odpowiedniej firmy dystrybucyjnej ESYLUX w kraju, w którym produkt został zakupiony po raz pierwszy, na piśmie wraz z kopią odpowiedniej umowy zakupu lub faktury i opisem wady, która wystąpiła. Firma ESYLUX jest uprawniona do zbadania produktu zgłoszonego jako wadliwy. Jeżeli do zbadania produktu konieczne jest jego dostarczenie, klient jest zobowiązany do przesłania produktu zgłoszonego jako wadliwy do firmy ESYLUX lub do odpowiedniej firmy dystrybucyjnej ESYLUX na własny koszt. Zasadniczo zaleca się, aby klient wysłał wadliwy produkt wraz ze zgłoszeniem gwarancyjnym. W przypadku produktów, które są trwale zainstalowane i nie mogą być wysłane, ESYLUX lub odpowiednia firma dystrybucyjna ESYLUX będzie mieć możliwość skontrolowania produktów na miejscu. ESYLUX lub odpowiednia firma dystrybucyjna ESYLUX nie ma obowiązku kontrolowania produktów na miejscu. Zgłoszenia gwarancyjne są rozpatrywane przez odpowiednią firmę dystrybucyjną ESYLUX w kraju, w którym produkt został zakupiony po raz pierwszy.

Jeśli po skontrolowaniu produktu okaże się, że wystąpił przypadek gwarancyjny, ESYLUX może według własnego uznania naprawić wadliwy produkt, bezpłatnie dostarczyć równoważny produkt lub zaoferować notę kredytową. ESYLUX prześle klientowi bezpłatnie naprawiony produkt lub równoważny produkt zastępczy.

VI. Czy po rozpatrzeniu zgłoszenia gwarancyjnego przysługuje nowa gwarancja?
Jeśli zgłoszenie gwarancyjne zostało rozpatrzone, nowa gwarancja nie ma zastosowania do wymienionego lub naprawionego produktu, w szczególności okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Pierwotna gwarancja jest jednak w pełni ważna, jeśli okres gwarancji nie upłynął. Jeśli wymieniony lub naprawiony produkt ponownie ulegnie awarii, problemy te mogą zostać zgłoszone w ramach pierwotnej gwarancji. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z gwarancji umownej lub ustawowej pozostają nienaruszone (patrz sekcja VIII. niniejszych warunków gwarancji).

VII. Informacje dotyczące produktów i części zamiennych
Wszystkie produkty lub części zamienne mogą zawierać nowe lub pochodzące z recyklingu materiały, które pod względem wydajności i niezawodności są równoważne nowym produktom lub częściom. Produkt zamienny może różnić się od produktu oryginalnego pod względem wymiarów i konstrukcji. „Materiały pochodzące z recyklingu” to części lub produkty, które są używane lub remontowane i nie są nowe. Chociaż takie części lub produkty nie są nowe, ich jakość po remoncie lub renowacji jest „jak nowa” pod względem wydajności i niezawodności. Funkcjonalność wszystkich produktów lub części zamiennych jest równoważna funkcjonalności produktu lub części, które mają zostać wymienione.

VIII. Roszczenia klienta z tytułu odpowiedzialności za wady materiału (rękojmia)
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z umownej lub ustawowej odpowiedzialności za wady (rękojmia) nie są wyłączone, ograniczone ani zmienione przez niniejsze warunki gwarancji. W uzupełnieniu niniejszych warunków gwarancji, do świadczenia usług w ramach niniejszej gwarancji zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy ESYLUX w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy zakupu danego produktu. Jeżeli firma ESYLUX uzgodniła z klientem warunki szczególne, które odbiegają od Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, zastosowanie mają dodatkowo warunki szczególne uzgodnione przez ESYLUX z klientem. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy są dostępne do pobrania na stronie www.esylux.com lub mogą zostać zamówione przez klienta w siedzibie ESYLUX. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy lub warunków szczególnych z postanowieniami niniejszych warunków gwarancji, zastosowanie mają niniejsze warunki gwarancji. 

IX. Ochrona danych
ESYLUX przetwarza niezbędne dane na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych, w szczególności na podstawie ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i federalnej ustawy o ochronie danych w jej aktualnej wersji (BDSG).

X. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsza gwarancja podlega prawu niemieckiemu, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej gwarancji jest Hamburg w Niemczech.

Obowiązuje od 01.2018